శృంగార సమస్యలకు సమాధానాలు

ఆమెకు చేరువ కాలేను!

నాకు పెళ్లై మూడేళ్లు. మాది పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహం. ఇప్పటివరకూ నా భార్యకు లైంగికంగా దగ్గర కాలేదు. ఇందుకు కారణం ఆమె మీద నాకు కోరిక కలగకపోవడమే! నా భార్య స్వతహాగా మంచిది.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 8