మానసికం

ఎప్పుడూ గొడవలే..!

నాకు 31 సంవత్సరాలు. పెళ్లి కాలేదు. అన్నయ్యకు కూడా కాలేదు. మా నాన్న ప్రభుత్వోద్యోగం చేసి రిటైరయ్యారు. నా సమస్యంతా మా అమ్మానాన్న, అన్నయ్యతోనే. నేను ఏం చెప్పినా తప్పు అంటున్నారు. నాన్న ఎప్పుడూ తాగుతూ ఉంటారు

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 10