హోమియోపతి

జలుబు నుంచి ఉపశమనానికి...

వర్షంలో తడవడం వల్ల గానీ, చలి గాలి వల్ల గానీ, కొందరికి జలుబు, జ్వరం వస్తుంటాయి. ఈ స్థితిలో ముక్కు నుంచి, కళ్ల నుంచి నీళ్లు కారడం, మంటలు, ముక్కు దిబ్బెడ, తుమ్ములు, ముక్కుదూలం మంట, శ్వాసపరమైన ఇబ్బంది.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 7