జటిల సమస్యలకు నిద్రలో పరిష్కారాలు

19-10-2019: బెంజీన్‌ అణువు ఆకృతి ఎలా ఉంటుందన్న సమస్యకు ఏళ్లుగా దొరకని పరిష్కారం ఆగస్ట్‌ కెకూలే శాస్త్రవేత్తకు నిద్రలో లభించింది. తనకు వచ్చిన కల ఆధారంగా ఆయన బెంజీన్‌ నిర్మాణాన్ని కనుగొన్నారు. మనకు కూడా అప్పుడప్పుడు కొన్ని సమస్యలకు నిద్రలోనే పరిష్కారం తోస్తుంది. నిద్ర పోతున్న సమయంలో ఆలోచనలు, జ్ఞాపకాలు సంఘటితం కావడమే దీనికి కారణమని మానసిక శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు విన్న శబ్దాలను నిద్రలోనూ విన్నప్పుడు ఈ చర్య మరింత వేగవంతమవుతుందని చెప్పారు. నిద్రలో మెదడు మామూలు సమయాల్లో కంటే ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుందన్నారు.