ఈఎన్‌టీ

చలికాలంలో చెవిలో శబ్దాలా?

చలికాలంలో చెవి సమస్యలు చాలా ఎక్కువగానే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా, చెవుల్లో హోరు, వినిపించకపోవడం, చెవుల్లో తేనెటీగెల మోత వంటి శబ్దాలు కొంత మందిని చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 2