కేన్సర్ స్పెషలిస్ట్

Dr. Vijay Anand Reddy - Oncologist, Cancer Specialist

Address: Apollo Cancer Hospital, Apollo Health City, Jubilee Hills, 

Hyderabad, Telangana 500096
Phone:040 2355 6357

=========================
Omega Hospitals (Cancer care)
Address: No. 8-2-293/82/L/276A, MLA Colony, Road No. 12, Banjara 

Hills, Hyderabad, Telangana 500034
Phone:040 2355 1034
=========================
Basavatarakam Indo American Cancer Hospital & Research Institute
Address: Road No 10, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana 500034
Phone:040 2355 1235
=========================

Dr Ravi Kumar 
Address: Rai Janki Pershad Marg, Opp Priya Theatre, Mallepalli,Ph-

04023342260, Hyderabad, Telangana 500001
Phone:040 2334 2260
=========================

Pramod Tike 
Oncologist
Address: Yashoda Cancer Institute, Malakpet, Hyderabad, 500036
Phone:081067 89090

=========================

American Oncology Institute 
Cancer Treatment Center
Address: 1-100/1/CCH, Near aparna Sarovar, Nallagandla, 

Serilingampally, Hyderabad, Telangana 530019
Phone:040 6719 9999

=========================
MNJ Institute Of Oncology & Regional Cancer Centre

Cancer Treatment Center
Address: Beside Niloufer Hospital, Niloufer Road, Red Hills, Bazar Ghat, 

Hyderabad, Telangana 500004
Phone:040 2331 8422

=========================
Kims Bibi Hospital & Cancer Centre 
Address: 16-3-991/C, Government Printing Press Road, Malakpet, 

Hyderabad, Telangana 500024
Phone:040 2452 8134
=========================
Yashoda Hospitals, Somajiguda
Address: Rajbhavan Road, Somajiguda, Hyderabad, Telangana 500082
Phone:040 2341 4444
=========================

Yashoda Cancer Institute
Cancer Treatment Center
Address: Old Malakpet, Nalgonda cross road, Hyderabad, Telangana 

500036
Phone:040 2455 5555
=========================