సాధారణ వ్యాధులు

ఆరోగ్య బీమాలో అతివలు

మనదేశంలో ఎక్కువమంది మహిళలు బీమా చేయడానికి ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. బీమా చేయడం వల్ల భవిష్యతలో ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కోగలమంటున్నారు. అంతేకాదు ఎక్కువమంది ఆడవాళ్లు ఆరోగ్య బీమా పాలసీలకు ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు.

పూర్తి వివరాలు