సాధారణ వ్యాధులు

పీరియడ్స్‌ గురించి ముందే తెలుస్తుందా?

నిర్ణీత కాల వ్యవధి అంటూ లేకుండా, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పీరియడ్స్‌ రావడం వల్ల కలిగే ఇబ్బందులు చాలానే ఉంటాయి. అలాంటి వారు ఈ కింది లక్షణాల ఆధారంగా ఆ పీరియడ్స్‌ రాబోయే సమయాన్ని ఒకటి రెండు వారాల ముందే పసిగట్టే అవకాశం ఉంది...

పూర్తి వివరాలు