సాధారణ వ్యాధులు

స్త్రీలలో జ్ఞాపక శక్తి ఎక్కువే!

స్త్రీల కన్నా పురుషులు తెలివి కలవారనీ, జ్ఞాపకశక్తి ఎక్కువ కలిగి ఉంటారన్న అభిప్రాయం చాలా మందిలో ఉంది. అయితే ఇది తప్పు అని అంటున్నారు పరిశోధకులు. వాస్తవానికి స్త్రీలలోనే

పూర్తి వివరాలు