శృంగార సమస్యలు

సెక్సో క్లాక్‌!

కూడు, గూడు, గుడ్డ తర్వాత మనిషి ప్రాధాన్యమిచ్చేది తిండి, నిద్ర, సెక్స్‌కే. ప్రస్తుతకాలంలో ఈ మూడింటికీ టైమింగ్స్‌ లేవు. గతంలో సంప్రదాయబద్ధంగా, నియమబద్ధంగా ఉమ్మడికుటుంబాల్లో ఈ దినచర్యలన్నింటినీ వయసుకు అనుగుణంగా క్రమపద్ధతిలో పాటించేట్టు తర్ఫీదు ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడా అవకాశం, అనుకూలత సమాజానికి లేదు.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 3