శృంగార సమస్యలు

150 ఏళ్లు బతకాలంటే.. సెక్స్‌కు దూరం కావాలా?

సృష్టిలో ప్రతి ప్రాణీ జీవం పోసుకోవాలన్నా... ఈ ప్రపంచం అంతం కాకుండా ఉండాలన్నా స్త్రీ, పురుష సంయోగం తప్పనిసరి. ‘తల్లిదండ్రి ఒకరినొకరు తాకనిచో...నీవు లేవు...నేను లేను...లోకమే లేదులే...’ అని సృష్టి రహస్యాన్ని వివరించాడో కవి. అయితే ఈ సృష్టి అందాలను ఎక్కువ కాలం ఆస్వాదించాలంటే స్త్రీ, పురుషులు తమ ‘కలయిక’ను

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 5