మానసికం

ఒత్తిడి మంచిది కాదు

సాధారణంగా పిల్లలు ఒక పరీక్ష రాసి రాగానే దాని గురించి మర్చిపోవాలి. అంతేగానీ కొందరు తల్లిదండ్రుల ఒత్తిడి పిల్లలపై అధికంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు ఒక పరీక్ష రాసి వచ్చాడూ అంటే దాన్ని అంతటితో వదిలేయకుండా... వచ్చీ రావడమే

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 7