మానసికం

కోపానికి నడక మందు

కొందరికి తరచూ కోపం వస్తూ ఉంటుంది. వారిలో కోపంతో పాటు రక్తపోటు కూడా పెరుగుతుంది. ఇది కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణం కావచ్చు. ఇన్ని అనర్ధాలు జరగకుండా ఉండాలంటే ప్రతి రోజూ కొద్ది సేపు నడవమంటున్నారు పరిశోధకులు. ఈ విధంగా

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 4