మానసికం

ఈ గృహహింస భరించలేను

నా పెళ్లయి ఐదేళ్లయ్యింది. ఒక సంవత్సరం పాటు సంసార జీవితం సవ్యంగానే సాగినా ఆ తర్వాత భర్త నుంచీ, అత్తమామల నుంచీ తీవ్ర మైన హింస మొదలైంది. ఏదో ఒక కారణం చూపుతూ నా భర్త నాలుగేళ్లుగా తరుచూ నన్ను తిట్టడమో, కొట్టడమో చేస్తున్నాడు.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 5