మానసికం

ఒత్తిడిని చిత్తుచేద్దాం!

ఒత్తిడి నేడు సర్వాంతర్యామిలా తయారైంది. పనికి సంబంధించిన డెడ్‌లైన్‌ వల్ల కావచ్చు. సాటి వారితో పోటీవల్ల కావచ్చు. చివరికి ట్రాఫిక్‌జామ్‌ వల్ల కావచ్చు. ఈ ఒత్తిడి అలా కొనసాగుతూనే ఉంది.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 8