మానసికం

‘నేను అమ్మాయినే.. అయినా మరో అమ్మాయినే పెళ్లాడాలనుకుంటున్నా..’

డాక్టర్‌! నేను సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజనీర్‌ను. అమ్మాయినే అయినా అమ్మాయిల పట్ల తప్ప, నాకు అబ్బాయిల మీద ఆకర్ణణ కలగదు. పురుషులతో శారీరకంగా కలిస్తే నాలో మార్పు వస్తుందని ఆ ప్రయత్నం కూడా చేశాను.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 9