హోమియోపతి

విరేచనాలతో చిక్కేమరి!

కడుపులో గుడగుడ, మాటిమాటికీ వాష్‌రూమ్‌లోకి పరుగులు! డిసెంటరీ సమస్య కొందరిని నానా యాతనకు గురిచేస్తుంది. జిగట విరేచనాల సమస్య చికాకు పుట్టించడమే కాదు... ఉద్యోగ, వ్యాపారాలకు కూడా దూరం చేస్తుంది!

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 7