కళ్లు

టీవీ వీక్షణంలో.. అంధులకు కొత్త సాఫ్ట్‌వేర్‌

టీవీ తెరపై కదిలే బొమ్మలను అంధులుచూసే అవకాశంలేదు.. కేవలం శబ్దాలను వింటూ సరిపెట్టుకుంటారు. చెవిటివారి విషయంలో ఇది పూర్తిగా వ్యతిరేకం. ఈ పరిమితిని సడలించి అంధులకు టీవీ వీక్షణంలోని అనుభూతిని పెంచే సరికొత్త సాఫ్ట్‌వేర్‌ త్వరలో అందుబాటులోకి రానుంది.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 3