ఈఎన్‌టీ

హఠాత్తుగా చెవుడు వచ్చేస్తే....

వయసు పైబడటం వల్లనో, మరే కారణంగానో, వినికిడి శక్తి క్రమక్రమంగా తగ్గడం వేరు. అలా కాకుండా, కొద్ది గంటల్లో, లేదా ఓ వారం పది రోజుల్లోనే పూర్తిగా వినిపించకుండా పోవడం వేరు...

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 2