డెంటల్

చిగుళ్ల వ్యాధులతో చిక్కే సుమా!

చిగుళ్ల వ్యాధులు గుండె జబ్బులకు దారి తీస్తాయనైతే తెలుసు. కానీ ఇప్పుడు చిగుళ్ల వ్యాధులు అన్నవాహిక కేన్సర్‌కు దారి తీస్తాయనే కొత్త విషయాన్ని బయటపెట్టారు...

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 3